Prevádzkovateľ

Markéta Flintová
Luční 29, Smržovka 468 51
Česká republika
IČ: 86783505, DIČ: CZ7552272519
pre predaj tovaru prostredníctvom on-line obchodu umiestneného na internetovej adrese www.crystalindo.sk

1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

1. Tieto obchodné podmienky (ďalej tiež „obchodné podmienky“) platia pre nákup v internetovom obchode prevádzkovanom na adrese www.crystalindo.sk. Podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho, ktorým je spoločnosť Marketa Flintova – Crystalindo,  so sídlom Luční 29, Smržovka 46851, 110 00, Česká republika, IČ: 86783505, DIČ: CZ7552272519 (ďalej tiež „predávajúci“) a kupujúceho (ďalej tiež „kupujúci“).

1.2. Tieto obchodné podmienky upravujú vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré vznikli na základe kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku podľa Zákona 102/2014 (ďalej len „kúpna zmluva“), medzi predávajúcim a kupujúcim, fyzickou osobou, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti,  prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho.

1.3. Ak je kupujúcim právnická osoba alebo osoba, ktorá koná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania  kúpna zmluva sa uzatvára samostatne medzi podnikateľskými subjektmi.

1.4. V prípade, že predávajúci a kupujúci uzatvoria písomnú kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odlišné od týchto obchodných podmienok, budú ustanovenia kúpnej zmluvy uprednostnené pred týmito obchodnými podmienkami.

1.5. Ustanovenia týchto obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Sú vyhotovené v slovenskom jazyku.

1.6. Kúpnu zmluvu je možné uzavrieť len v slovenskom jazyku.

1.7. Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť či doplňovať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté počas doby účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.

1.8 Podľa českého zákona o evidencii tržieb č. 112/2016 je predávajúci povinný vystaviť kupujúcemu účtenku a zároveň je povinný zaevidovať prijatú tržbu u správcu dane online. Znenie informačnej povinnosti v českom jazyku je následujúce: Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

2. CENOVÉ PODMIENKY

2.1. Webové rozhranie obchodu obsahuje zoznam tovaru ponúkaného predávajúcim na predaj, a to vrátane uvedenia cien jednotlivého ponúkaného tovaru. Ceny ponúkaného tovaru sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty.

2.2. Ponuka predaja tovaru a ceny tohto tovaru zostávajú v platnosti po dobu, kedy sú zobrazované vo webovom rozhraní obchodu. Týmto ustanovením nie je obmedzená možnosť predávajúceho uzavrieť kúpnu zmluvu za individuálne zjednaných podmienok.

2.3. Ceny výrobkov sú uvedené bez nákladov na dopravu.

2.4. Náklady na dopravu sú uvedené vo webovom rozhraní obchodu.

3. PLATOBNÉ PODMIENKY

3.1. Kupujúci za tovar a náklady na doručenie zaplatí v eurách (€, EUR) spôsobom dohodnutým v objednávke.

3.2. Kúpnu cenu, cenu výrobku a náklady na doručenie (ďalej len „kúpna cena“) môže kupujúci predávajúcemu uhradiť nasledujúcimi spôsobmi:
Bezhotovostne prostredníctvom platobného systému PayU alebo bezhotovostnou platbou v EUR na bankový účet IBAN: CZ9420100000002100235316
SWIFT/BIC kód banky: FIOBCZPPXXX („účet predávajúceho“)
Platbou na dobierku

3.3. Údaje potrebné k úhrade dostane kupujúci prostredníctvom e-mailu.

3.4. Pri bezhotovostnom prevode sa za deň platby považuje deň, kedy bola celá kúpna cena pripísaná na účet predávajúceho.

3.5. V prípade platby v hotovosti a v prípade platby na dobierku je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru.

3.6. Pri preberaní tovaru prostredníctvom doručovacej spoločnosti je doručený doklad o prevzatí tovaru, ktorý je zároveň dokladom o zaplatení tovaru v prípade platby na dobierku. Daňový doklad (faktúra) s vyčíslením kúpnej ceny, DPH a nákladov na doručenie dostane kupujúci spolu s doručenou  zásielkou alebo e-mailom najneskôr v deň doručenia tovaru.

4. OBJEDNÁVKA A UZATVORENIE KÚPNEJ ZMLUVY

4.1. Odoslanie objednávky nie je podmienené registráciou kupujúceho v databáze prevádzkovateľa internetového obchodu, ale je podmienené potvrdením súhlasu s Obchodnými podmienkami a spracovaním osobných údajov kupujúceho v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov.

4.2. Registrácia na webovej stránke umožní kupujúcemu prístup do svojho používateľského účtu, z ktorého môže objednávať tovar.

4.3. Údaje pri registrácii na webovej stránke a pri objednávaní tovaru je kupujúci povinný uvádzať správne a pravdivo. Údaje v zákazníckom účte kupujúci pri akejkoľvek zmene aktualizuje. Údaje uvedené kupujúcim v zákazníckom účte sú predávajúcim považované za správne.

4.4. Prístup k zákazníckemu účtu je zabezpečený heslom a zvoleným menom používateľa. Kupujúci zachováva mlčanlivosť o informáciách, ktoré mu umožňujú prístup k jeho zákazníckemu účtu.

4.5. Kupujúci nie je oprávnený umožniť využívanie užívateľského účtu tretím osobám.

4.6. Predávajúci môže zrušiť používateľský účet, a to najmä v prípade, keď kupujúci svoj používateľský účet dlhšie ako 2 roky nevyužíva, či v prípade, keď kupujúci poruší svoje povinnosti z kúpnej zmluvy (vrátane obchodných podmienok).

4.7. Kupujúci berie na vedomie, že jeho zákaznícky účet nemusí byť nepretržite dostupný, a to najmä s ohľadom na nutnú údržbu hardwarového a softwarového vybavenia predávajúceho, prípadne nutnú údržbu hardwarového a softwarového vybavenia tretích osôb.

4.8. Pri objednávaní tovaru vyplní kupujúci objednávkový formulár na webovom rozhraní obchodu. Objednávkový formulár obsahuje informácie o objednávanom tovare (objednávaný tovar „vloží“ kupujúci do elektronického nákupného košíka webového rozhrania obchodu), spôsobe úhrady kúpnej ceny tovaru, údaje o požadovanom spôsobe doručenia objednávaného tovaru a informácie o nákladoch spojených s dodaním tovaru (ďalej spoločne len ako „objednávka“).

4.9. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých údajov a náležitostí požadovaných systémom pri registrácii, alebo pri realizácii objednávky.

4.10. Pred odoslaním objednávky v elektronickom systéme predávajúceho má kupujúci možnosť oboznámiť sa s reklamačným poriadkom a obchodnými podmienkami elektronického obchodu. Kupujúci predávajúcemu stlačením tlačidla „Objednávka s povinnosťou platby“ potvrdzuje, že sa s obchodnými podmienkami a reklamačným poriadkom oboznámil, v plnom rozsahu porozumel ich obsahu a že s nimi súhlasí. Odoslaním objednávky, stlačením tlačidla „objednávka s povinnosťou platby“,  sa táto stáva pre kupujúceho záväznou. Kupujúci potvrdzuje, že stlačením tlačidla „odoslať objednávku  s povinnosťou platby“ bol oboznámený s tým, že súčasťou objednávky je povinnosť zaplatiť kúpnu cenu.

4.11. Prípadné zľavy z ceny tovaru poskytnuté predávajúcim kupujúcemu nie je možné vzájomne kombinovať, s výnimkou darčekových (zľavových) poukazov (viď bod 4.12) zakúpených v internetovom obchode

4.12 Zakúpený darčekový poukaz oprávňuje k poskytnutiu zľavy vo výške čiastky uvedenej na darčekovom poukaze.

4.13 Údaje uvedené kupujúcim v objednávke sú predávajúcim považované za správne.

4.14. Po odoslaní objednávky bude objednávka spracovaná predávajúcim.

4.15. Automatické oznámenie o prijatí objednávky v elektronickom systéme predávajúceho nie je potvrdením objednávky.

4.16. Predávajúci bezodkladne po doručení objednávky zašle elektronickou poštou na e-mailovú adresu kupujúceho informáciu o potvrdení (akceptácii) objednávky v e-mailovej forme. Toto potvrdenie objednávky zo strany predávajúceho je uzavretím kúpnej zmluvy medzi kupujúcim a predávajúcim. Kúpna zmluva je uzavretá doručením akceptácie

4.17. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru úplným zaplatením celej kúpnej ceny za tovar.

5. ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY

5.1. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy (stornovať objednávku alebo jej časť) z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v zmluve prerušil výrobu alebo vykonal také závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich zo zmluvy, alebo z dôvodov vyššej moci, alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať, nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne na náhradnom plnení.

5.2. Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať kupujúceho. Predávajúci je povinný poskytnúť možnosť dodania náhradného tovaru alebo možnosť pre kupujúceho odstúpiť od kúpnej zmluvy.

5.3. Kupujúci má právo odmietnuť možnosť dodania náhradného tovaru a odstúpiť od objednávky uvedeného tovaru. Predávajúci je povinný stornovať objednávku pri odstúpení od kúpnej zmluvy kupujúcim.

5.4. Pri odstúpení od kúpnej zmluvy v prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti kupujúcim je predávajúci povinný vrátiť uhradenú platbu (za nedodaný tovar a náklady na doručenie) kupujúcemu v lehote do 14 kalendárnych dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy rovnakým spôsobom, aký použil kupujúci pri svojej platbe, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne na inom spôsobe vrátenia platby.

6. PRÁVO KUPUJÚCEHO ODSTÚPIŤ OD KÚPNEJ ZMLUVY PODĽA ZÁKON Č. 102/2014 Z. Z.

6.1. Kupujúci môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy (bezplatne stornovať objednávku alebo jej časť) aj bez udania dôvodu. Odstúpenie od kúpnej zmluvy kupujúci doručí predávajúcemu prostredníctvom elektronickej pošty.

6.2. Kupujúci je oprávnený aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy uzavretej na diaľku do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru, ak si predávajúci včas a riadne splnil informačné povinnosti podľa ust. § 3 zákon č. 102/2014 Z. z

6.3. Kupujúci má právo v rámci 14-dňovej lehoty po prevzatí tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom, ako je obvyklé pri nákupe v klasickom „kamennom“ obchode, a to v rozsahu potrebnom na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.

6.4. Lehota na odstúpenie od zmluvy začína plynúť v deň, keď kupujúci alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru.

6.5. Odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci zasielať na fyzickú adresu predávajúceho, alebo na adresu elektronickej pošty predávajúceho info@koralky.sk prostredníctvom formulára na odstúpenie od zmluvy, ktorý je dostupný na internetových stránkach predávajúceho.

6.6. Kupujúci je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy kompletný tovar, vrátane originálneho dokladu o kúpe, podľa možností v originálnom obale, zaslať späť (poštou, kuriérskou spoločnosťou) na adresu predávajúceho. Zásielky zaslané na dobierku predávajúci nepreberá.

6.7. Kupujúci zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru. V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý je poškodený, neúplný, alebo hodnota predmetného tovaru je znížená v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru, má predávajúci voči kupujúcimi nárok na preplatenie zníženia hodnoty tovaru  v skutočnej výške, o ktorú sa znížila hodnota tovaru. Predávajúci o tejto skutočnosti kupujúceho informuje.

6.8. Kupujúci má povinnosť s odstúpením od zmluvy vrátiť predávajúcemu poskytnuté plnenia, vrátane prípadných darčekov.

6.9. Pri odstúpení od zmluvy kupujúci znáša priame náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu.

6.10. Dôkazné bremeno o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy znáša kupujúci.

6.11. Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 kalendárnych dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy, vrátiť kupujúcemu všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov, a to rovnakým spôsobom, aký použil kupujúci pri svojej platbe, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne na inom spôsobe vrátenia platieb. Kupujúcemu v tejto súvislosti nemôžu byť účtované akékoľvek ďalšie poplatky.

6.12. V súlade s § 7 ods. 6 zákona č. 102/2014 Z.z. kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek kupujúceho, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného kupujúceho, a predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom.

7. ZÁRUČNÉ PODMIENKY, ZÁRUČNÁ DOBA A REKLAMÁCIE

7.1. Na dodávaný nový tovar je poskytnutá záručná doba 24 mesiacov. Ak ide o použitú vec, je záručná doba 12 mesiacov.

7.2. V súlade s § 619 a násl. Občianskeho zákonníka sa záruka nevzťahuje  na  bežné opotrebenie. Pri použitých veciach predávajúci nezodpovedá za vady vzniknuté ich použitím alebo opotrebením. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dohodnutá nižšia cena.

7.3. Ak z obsahu zmluvy alebo záručného vyhlásenia nevyplýva niečo iné, začína záručná doba plynúť odo dňa prevzatia veci kupujúcim.

7.4. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaný tovar pri prevzatí kupujúcim a za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí tovaru v záručnej dobe.

7.5. Kupujúci uplatňuje reklamáciu vyplnením reklamačného formulára, ktorý je dostupný na internetových stránkach predávajúceho, a jeho zaslaním na adresu sídla firmy predávajúceho alebo e-mailom na adresu info@crystalindo.com. Uplatnenie musí obsahovať číslo objednávky, popis chyby tovaru, prípadne aj jej dokumentáciu. Za okamih uplatnenia reklamácie sa považuje okamih, kedy predávajúci obdržal od kupujúceho reklamovaný tovar.

7.6. Po obdržaní reklamovaného tovaru predávajúcim bude kupujúcemu odoslané potvrdenie o prijatí reklamácie do 3 dní od uplatnenia reklamácie. Potvrdenie o začatí reklamačného konania bude zaslané na e-mailovú adresu kupujúceho uvedenú v zaslanej objednávke.

7.7. Kupujúci je povinný preukázať, že tovar zakúpil u predávajúceho, a že chybu uplatňuje v riadnej lehote. Bez preukázania týchto skutočností nie je predávajúci povinný reklamáciu prijať.

7.8. V prípade uznanej reklamácie má kupujúci nárok na
dodanie nového tovaru či časti tovaru
odstúpenie od zmluvy
odstránenie vád, alebo
 zľavu z kúpnej ceny
pričom právo voľby nároku prináleží kupujúcemu.

7.9. V prípade uznanej reklamácie hradí predajca minimálne náklady spojené so zaslaním tovaru späť.

7.10. Lehoty na vybavenie reklamácie je pozastavená v prípade, že predávajúci nedostal všetky podklady potrebné pre vybavenie reklamácie (časti tovaru, ďalších podkladov). Predávajúci je povinný si vyžiadať doplnenie podkladov od kupujúceho v najkratšej možnej dobe. Lehota je od tohto dátumu pozastavená až do dodania vyžiadaných podkladov kupujúcim.

7.11. Predávajúci upovedomí kupujúceho o vybavení reklamácie najneskôr do 30 kalendárnych dní na e-mailovú adresu uvedenú v zaslanej objednávke.

8. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

8.1. Svoju informačnú povinnosť voči kupujúcemu v zmysle čl. 13 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) ( ďalej len "nariadenie GDPR") súvisiace so spracovaním osobných údajov kupujúceho na účely plnenia kúpnej zmluvy, na účely rokovania o tejto zmluve a na účely plnenia verejnoprávnych povinností predávajúceho plní predávajúci prostredníctvom dedikované sekcie svojich webových stránek.

9. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

9.1. Používaním web-stránok internetového obchodu predávajúceho a potvrdením objednávky dáva kupujúci súhlas s týmito Obchodnými podmienkami.

9.2. Tieto Obchodné podmienky sú platné až do vydania nových Obchodných podmienok.

9.3. Kupujúci a predávajúci sa dohodli, že komunikácia medzi nimi bude uskutočňovaná najmä vo forme e-mailových správ, prostredníctvom listových zásielok, prípadne telefonicky.

9.4. Tieto obchodné podmienky sú súčasťou kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku podľa zákona 102/2014 Z.z. medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorým je  fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení kúpne zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.